Ordensregler

Et ordensreglement handler ikke kun om løftede pegefingre og begrænsninger i din færden. Når du er beboer i en almen boligorganisation, indgår du i et fællesskab med andre mennesker. Alle mennesker er forskellige, og derfor har vi lavet et sæt retningslinjer, der skal være med til at skabe et godt klima mellem dig og dine naboer. Derudover vil vi også gerne have, at ejendommene består i mange år endnu, og det sikrer vi ved at passe godt på dem – det behøver vi din hjælp til. Derfor er ordensreglementet også en hjælp til dig, så vi sammen kan passe godt på vores omgivelser.

Indholdsfortegnelse
1: Affald
2: Altaner
3: Antenner
4: Bad og Toilet
5: Barnevogne, legeredskaber m.m.
6: Cykel og knallertkørsel
7: Friarealer
8: Leg og boldspil
9: Elektriske maskiner
10: Musik
11: Parkering og motorkørsel
12: Pulterrum og kælderrum
13: Trapper og trappevask
14: Indeklima
15: Vask, tøjtørring, mm.
16: Husorden
17: Henvisninger
18: Tvist

Organisationens beboervalgte repræsentantskab har vedtaget nedenstående ordensreglement.

1. Affald
Som beboer i Kolding Kommune er du forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regulativer for behandling og sortering af affald. Alt restaffald skal være indpakket i affaldsposer som lukkes, før de anbringes i containere eller lignende anviste steder. Flasker og glasskår, aviser, papkasser og andre ting skal anbringes på anviste steder. Har man behov for bortskaffelse af storskrald, bedes man kontakte varmemesteren.Af hensyn til rottefaren må der ikke fodres fugle eller henkastes madrester i boligområdet.

2. Altaner
Din altan har forbindelse til lejlighederne omkring dig. Derfor er det vigtigt, at du holder din altan ren for at undgå, at afløbene tilstopper. Det kan nemlig forårsage vandskade hos dine naboer. Når du tørrer tøj på din altan, skal det foregå under brystningshøjde dvs. i højde med rækværket på din altan. Både på grund af brandfare og lugtgener for dine naboer er det ikke tilladt at bruge grill på altanen.

3: Antenner
Der må ikke opsættes nogen form for antenne inkl. parabolantenner på altan, tag eller andre steder uden udlejerens forudgående tilladelse.

4: Bad og Toilet
Tilstopning af afløbsrør kan skabe store gener, og det kan vi undgå ved at lade være med at kaste bleer, vat, avispapir og lign. i toiletkummen. Hvis dine installationer er utætte, skal det meddeles til varmemesteren med det samme, så vi kan få udbedret skaden hos dig og begrænse evt. skader hos dine naboer.

5: Barnevogne, legeredskaber m.m.
Disse ting må kun henstilles i de rum, som er egnet hertil og stillet til rådighed af afdelingen. Trappeopgange, kældergange og lignende er ikke at betragte som egnede rum.

6: Cykel og knallertkørsel
Knallertkørsel er ikke tilladt på bebyggelsens gangstier og fortove. Cykling er tilladt med fornøden hensyntagen til de gående. Henstillen af disse transportmidler henvises til stativer og cykelrum.

7: Friarealer
Vores omgivelser betyder meget for os alle sammen, og derfor har vi gjort en stor indsats for at skabe gode grønne områder omkring ejendommene. Derfor er det vigtigt, at vi sammen både børn og voksne værner om beplantningen og bevarer omgivelserne hyggelige og pæne.

8: Leg og boldspil
Vi hilser altid børn velkommen i ejendommen og glæder os over det liv, de bibringer til området. Vi skaber derfor også områder, hvor børnene kan færdes frit og lege med hinanden uden at det generer naboerne. Derfor må børnene ikke lege på trapper, loftsrum og i kældrene – både på grund af sikkerheden og på grund af de gener, det kan have for dine naboer. Ejendommen rummer mange mennesker og al leg, der kan have farlige konsekvenser for naboerne, må ikke finde sted.

9: Elektriske maskiner
Elektriske maskiner fx vaskemaskiner, tørretumblere og symaskiner er en nødvendig del af vores hverdag. Desværre kan det også give store støjgener for dine naboer, hvis maskinerne ikke er støjdæmpede. Ofte er det små ting, der skal til for at begrænse genen for dine naboer, som fx at stille maskinen i vater. Når du skal hænge billeder, gardiner eller lignende op og benytter en elektrisk boremaskine, henstilles det, at du gør det inden kl. 19 for at mindske genen for dine naboer.

10: Musik
Benyttelse af radio, fjernsyn, CD-afspillere og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal man vise særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe ned for lyden, så andres ønske om nattero ikke forstyrres.

11: Parkering og motorkørsel
Når du parkerer din bil eller motorcykel, skal du benytte de parkeringspladser, som vi har etableret i forbindelse med ejendommen. Campingvogn, uindregistreret motorkøretøj eller lastbil må ikke placeres på ejendommens parkeringsområder. Når du kører bil i området, så husk på at der ofte er mange børn i omgivelserne – kør derfor forsigtigt.

12: Pulterrum og kælderrum
For at undgå at tiltrække uønsket besøg er det vigtigt, at du holder rummene låst og vinduerne lukket. Også selv om du ikke benytter rummene lige i øjeblikket. Derudover er det vigtigt, at du på grund af fare for ulykker på både bygninger og dine naboer ikke opbevarer nogen form for:brand- og eksplosionsfarlige væskerætsende væsker.

13: Trapper og trappevask
På trapper og trappeopgange må flasker, affaldsposer, fodtøj, legeredskaber med mere ikke henstilles. Dørmåtter skal fjernes fra trappeopgangene på de dage, hvor trappevask foretages.

14: Indeklima
Et dårligt indeklima er usundt både for dig og bygningerne. Der kan dannes fugt, som kan ødelægge træværk, tapet og maling og medføre angreb af skimmelsvamp, men ved at lufte ud dagligt kan du undgå det. Det er især i fyringssæsonen en god ide at lufte ud flere gange dagligt gennem vinduer og altandøre. Du får den bedste effekt ved at lufte ud ca. 5 – 10 min. ad gangen.

15: Vask, tøjtørring, mm.
Hvis der er tilknyttet et fællesvaskeri til din ejendom, er du meget velkommen til at benytte det efter de gældende regler. Vaskeriet må kun benyttes af beboerne i afdelingen.

16: Husorden
Det er dit ansvar som beboer at sætte dig ind i de gældende regler og husorden, som vi har opsat for afdelingen. Hvis vi alle sammen viser hensyn og overholder reglerne, er det lettere at skabe et godt klima og samvær med hinanden i dagligdagen. I tilfælde af overtrædelse af politivedtægter og sundhedsvedtægter står du selv til ansvar og må holde AAB Kolding skadesløs over for myndighederne.

17: Henvisninger
Din lejekontrakt indeholder også regler, som supplerer nærværende ordensregler. Reglerne fungerer både hver for sig og sammen. Du skal endvidere være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler i de enkelte afdelinger. Hvis det er tilfældet, sørger vi for, at du få dem udleveret, når du flytter ind.

18: Tvist
I tilfælde af overtrædelse af gældende ordensregler, uenighed i tolkningen eller andre definerede uoverensstemmelser i forhold til gældende lejekontrakt, kan sagen af begge parter indbringes for et i kommunen nedsat ”beboerklagenævn”. For hver sag der indbringes, betales et gebyr.

Der henvises i øvrigt til ”Lov og leje af almene boliger”, kap. 17.

Således vedtaget på repræsentantskabet den 27. maj 2008.

Reglerne træder i kraft den 27. maj 2008.Nærværende ordensregler træder i stedet for tidligere gældende ordensreglement.